Vara

Varakindlustuse alla kuuluva kaks põhiliiki:

1 Kodukindlustus, mis ette nähtud eluhoonete ja nende juurde kuuluvate abihoonete ja rajatiste, ning kortrite siseviimistluse ja kindlustuskohas asuva vara kindlustamiseks. Lisaks on kasulik ka vastutuskindlustus, mille alt hüvitatakse kindlustatud hoone ja selle juurde kuuluva kinnistu valdamisel kindlustatud isiku poolt kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud kahjud.

2 Ettevõtte varakindlustus on ette nähtud  ehitiste, kontori- ja tootmisseadmete, inventari, materjalide ja kauba (tooraine, pool- ja valmistoodang) kindlustamiseks. Lisaks on võimalik saada ka varakahju sündmuse järgset majandustegevuse katkemise kindlustuskaitset. Hüvitatavad on brutokasumi kaotus, püsikulud ja muud kokkulepitud lisakulud, saamata jäänud renditulu.

Kindlustuskaitset on võimalik valida loetletud riskide alusel  —

1.tulekahju, tahm ja suits, pikselöök, plahvatus

2.torustike leke, veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik

3.murdvargus,

4.vandalism (sh maismaasõidukite otsasõit),

5.torm,rahe,tugev tuul

6.üleujutus,

7.klaaspindade purunemine

või koguriski põhimõttel.